+86 1 33 30 22 00 71
xue.jin@hotmail.com


SHUANG GANG ROAD APARTMENT RENOVATION

,