+86 1 33 30 22 00 71
xue.jin@hotmail.com

HOTEL STONE 9

Jiangbei, Chongqing

2019

Hotel

1,400 sqm